Budimo odgovorni prema okolini u kojoj živimo

Održana druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta Monitoring javnih usluga u općini Tuzla, 7. novembra 2013. godine održana je druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla, s fokusom na zaštitu okoline. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Općine Tuzla, predstavnici Javnih preduzeća, vijećnici općinskog vijeća i predsjednici Savjeta MZ i organizacija civilnog društva.

Udruženje Vesta u saradnji sa Općinom Tuzla implementira projekt ''Monitoring javnih usluga u općini Tuzla'' uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je poboljšanje javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Tuzla, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

Projektne aktivnosti predstavljaju drugu fazu u odnosu na ranije realizirano istraživanje o nivou zadovoljstva građana općine Tuzla javnim uslugama, te unose novinu kojom se prati u kojoj su mjeri nosioci vlasti u općini Tuzla uzeli u obzir potrebe građana te u skladu sa tim poduzeli konkretne mjere za rješavanje prioritetnih problema građana i poboljšanja kvalitete života u ovoj općini.

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta, 7. novembra 2013. godine održana je Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Općine Tuzla, predstavnici Javnih preduzeća, vijećnici općinskog vijeća i predsjednici Savjeta MZ.

Projektni koordinator Udrženja Vesta Alem Sinanović istakao je da je cilj druge panel diskusije da se zajedničkim djelovanjem osnaži javni dijalog između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Tuzla, posebno kada je u pitanju zaštita životne sredine. Predstavio je Inicijativu ''Bubimo odgovorni prema okolini u kojoj živimo'' koja ima za cilj unapređenje javnih usluga u općini Tuzla identifikovane tokom istraživanja u 2012. godini.

''Kako je istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla između ostalog pokazalo i nizak nivo svijesti građana o kulturi pri odlaganju smeća i volonterizmu u održavanju zelenih površina i parkova, u okviru projekta, pokrenuli smo Inicijativu ''Budimo odgovorni prema okolini u kojoj živimo'', kako bi uticali na svijest građana o zaštiti okoline. Realizacija građanske Inicijative, kroz javni dijalog lokalnih vlasti, građana, javnih preduzeća i organizacija civilnog društva, direktno će uticati na unaprijeđenje javnih usluga ''Komunalna higijena'' i ''Održavanje zelenih površina i parkova'', kazao je projektni koordinator Alem Sinanović.

Referentica za zelene površine pri Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirsada Šećerbegović, naglasila je važnost saradnje između predstavnika mjesnih zajednica i Općine Tuzla pri realizaciji komunalnih projekata. Istakla je da je saradnja na visokom nivou i da Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pokušava odgovoriti na svaki zahtjev građana u cilju unapređenja javnih usluga za koje je nadležna na području općine Tuzla. ''Zaštita okoliša je jedno ozbiljno pitanje koje sa nama živi. Uz javni dijalog građana i Općine, mi moramo podizati i svjest javnosti o zaštiti okoliša, od najmlađih pa tako do starijih. Moramo voditi računa da smeće odlažemo na predviđenim mjestima. Što se tiče pojekata o zaštiti okoliša, radi se onako kako je planom i programom a u okviru budžeta predviđeno'', istakla je Mirsada Šećerbegović.

Kako bi zaštitili okolinu u kojoj živimo moramo raditi na podizanju svijesti javnosti, raditi na edukacijskim programima za sve građane, djecu i omladinu, kako bi bili što odgovorniji prema okolini u kojoj živimo, istakao je predsjednik Komisije za pitanja mjesnih zajednica OV Tuzla Dušan Perić. '' Trebamo pripremiti šire akcije za pravilno odlaganje smeća i u tom smjeru nabaviti dovoljno kanti za smeće kako bi educirali građane i djecu potrebnom recikliranju smeća. Takođe, prateća zakonska riješenja u ovoj oblasti nam nisu adekvatna. Zakoni su ne efikasni i ne provode se od strane onih koji bi trebali da ih provode, tako da treba težiti efikasnijim zakonskim rješenjima'', kazao je Dušan Perić.

Kada će se početi adekvatno kažnjavati građani, poslodavci i svi drugi koji ne poštuju Odluku o komunalnom redu Općine Tuzla, pitao se član Savjeta MZ Novi Grad I Anto Arelić, ističući da veliki broj građana odlaže velike količine smeća na ne predviđenim mjestima i time direktno utiče na zagađenje okoliša. ''Mora postojati veća koordinacija između predstavnika mjesnih zajednica i Općine Tuzla, da bi se što konkretnije riješili kako komunalni problemi tako i drugi problemi u mjesnim zajednicama'', kazao je Anto Arelić.

Učesnici Panel diskusije u Tuzli postavljali su konkretna pitanja kada je riječ o javnim uslugama s fokusom na zaštitu okoliša. U diskusiji koja se vodila istaknuto je da Općina Tuzla ima u cilju rješavanje svih navedenih komunalnih problema i njihovo unapređenje za dobrobit građana općine Tuzla.

Učesnici u Tuzli koji su prisustvovali Panel diskusiji, bili su veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se zajedničkom komunikacijom između građana i predstavnika općine došlo do boljeg javnog dijaloga, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.