Neprofesionalno i netačno pisanje portala Saff.ba utiče na dobrobit i integritet djece

Tragom nedavnog, neprofesionalnog i netačnog pisanja osoba na portalu Saff.ba, 10.11.2013. i 12.11. 2013, Udruženje Vesta izražava zgražanje objavljenim tekstovima u kojim je jezikom mržnje izneseno niz neistina o aktivnostima, kao i namjerama našeg Udruženja. Udruženje Vesta se već dugi niz godina zalaže za ljudska prava i specifično, prava djeteta u BiH.

Svjesni negativnih i potencijalno opasnih implikacija, kao i tendencioznih poruka, koje autori navednih članaka šalju, Udruženje Vesta osuđuje neprofesionalan, neinformisan, neetičan i krajnje primitivan napad na sve koji su na bilo kakav način uključeni u provedbu programa sprečavanja rodno zasnovanog nasilja među djecom, koji realizuje Fondacija tuzlanske zajednice, pozivajući se na rezultate istraživanja ,,Pojavnost rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama'', koje je 2009. godine provelo Udruženje Vesta u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškim zavodom Tuzla i Agencijom za ravnopravnost spolova BIH a prema metodologiji koja je razvijena od strane CESI, Hrvatska. (istraživanje je dostupno na na ovom linku).

Očigledno je i zabrinjavajuće da autori tekstova apsolutno ne poznaju tematiku i suštinu problema rodno zasnovanog nasilja, kao i njegovu poražavajuću pojavnost u našem društvu. Rodno zasnovano nasilje je pogrešno i tendenciozno dovedeno u bilo kakvu vezu sa LGBT populacijom. Rodno zasnovano nasilje je krovni termin za bilo kakvu štetu nanesenu protiv nečije volje, koja negativno utiče na fizičko ili psihičko zdravlje, razvoj i identitet te osobe, a predstavlja rezultat rodno uslovljenih nejednakosti u odnosima moći između muškaraca i žena. Činjenica da je nasilje nad/među djecom, a time i rodno zasnovano nasilje između dječaka i djevojčica u dramatičnom porastu u BiH, treba da bude alarmantan poziv za zajedničku akciju, te prioritet svih u lokalnoj zajednici – roditelja, nastavnika, medija, obrazovnih i drugih institucija.

Svjesni važnosti i delikatnosti rada sa djecom, Udruženje Vesta je u okviru aktuelnog projekta 'Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH', razvilo i Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, koji je u maju ove godine usvojen od strane Vijeća ministara BiH. U njegovom razvijanju učešće je uzeo značajan broj nevladinih organizacija, vladinih institucija, institucije Ombudsmana, predstavnika akademske zajednice, te medija.

Stoga, pozivamo opštu i stručnu javnost, društveno odgovorne medije, institucije vlasti i organizacije civilnog društva kao i roditelje koji su posumnjali u namjere našeg Udruženja, da se snažno odupru ovakvim provokacijama, te svoju pažnju i energiju usmjere na suštinske probleme, koji se tiču nasilja među djecom i u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta nastave se zalagati za prava djece u BiH!