Preporučujemo publikaciju: ''Građani i lokalna vlast - Mali vodič kroz lokalnu samoupravu''

Priručnik ''GRAĐANI I LOKALNA VLAST – Mali vodič kroz lokalnu samoupravu'' predstavljamo u okviru projekta „Monitoring javnih usluga u općinama Tuzla i Živinice“, kojeg Udruženje Vesta u saradnji sa Općinama Tuzla i Živinice implementira s ciljem poboljšanja javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti, kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana, povećala javna odogovornost lokalne uprave i iniciralo integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina. 

Projektne aktivnosti koje se provode u periodu april-decembar 2013. godine predstavljaju drugu fazu u odnosu na ranije realizirano istraživanje o nivou zadovoljstva građana općine Tuzla i Živinice javnim uslugama, te unose novinu kojom se prati u kojoj su mjeri nosioci vlasti u općini Tuzla i Živinice uzeli u obzir potrebe građana, te u skladu sa tim poduzeli konkretne mjere za rješavanje prioritetnih problema građana i poboljšanja kvalitete života u općinama Tuzla i Živnice.

Priručnik je namijenjen predstavnicima lokalnih samouprava, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, građanima i organizacijama civilnog društva s ciljem poboljšanja dijaloga, otvorenosti i odgovornosti predstavnika jedinica lokalne samouprave, ali i svih drugih aktera razvoja.

Predstavljen kao vrsta vodiča kroz lokalnu samoupravu, priručnik daje osnovne informacije o lokalnoj i mjesnoj samoupravi, nadležnostima koje lokalne samouprave imaju, te usklađenosti zakona lokalne samouprave sa entitetskim i kantonalnim zakonima. Također, u priručnik su ugrađene i smjernice za aktivno učešće građana u odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave, koje bi se trebale primjenjivati.

U drugom dijelu priručnika se nalaze prilozi sa praktičnim primjerima koji su bitni za primjenu predloženih rješenja, koja su prikazana u samom priručniku, a to su PLUS metodologija i Sažetak politike djelovanja koja se oslanja na istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općinama Tuzla i Živinice iz 2012. godine. PULS metodologija (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) ima za cilj povećanje društvene odgovornosti i kvaliteta usluga na lokalnom nivou, korištenjem mehanizama za povratnu spregu, odnosno, uvođenjem kontinuiranog ispitivanja zadovoljstva korisnika. Središte ovog pristupa predstavlja povećanje odgovornosti lokalnih vlasti za kvalitet, dostupnost i ostale karakteristike javnih usluga za sve građane, prvenstveno kroz unapređenje uloge civilnog društva u zastupanju i kreiranju lokalnih politika u vezi sa poboljšanjem javnih usluga i kvaliteta života građana.