Rezultati projekta Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama

S ciljem doprinosa procesu djelovanja državnih mehanizama za zaštitu prava djeteta u skladu sa preporukama UN Komiteta za prava djeteta i odredbama Konvencije o pravima djeteta koje nalažu zaštitu djece od svih oblika nasilja Udruženje Vesta je tokom 2008 godine realizovalo projekt ''Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama''.

Projekt je realiziran na području Tuzlanskog kantona te općina/ština Travnik, Srebrenica i Bijeljina uz finansijsku podršku Europske unije, kroz program EIDHR.  

Projektom je adresiran problem porasta nasilja među djecom u osnovnim školama što je, između ostalog, posljedica nepostojanja adekvatnog programa mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u nastavnim planovima i programima škola. Specifično projekt je bio usmjeren na sljedeće ciljeve:

1.       Sagledati problem i pojavne oblike nasilja među djecom u 52 osnovne škole iz Tuzlanskog kantona, Travnika, Bijeljine i Srebrenice i skrenuti pažnju na potrebu zaštite djece putem prezentacije dobijenih rezultata

2.       Integrirati Program mjera za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u Nastavni plan i program osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona

3.       Obezbijediti funkcionalno djelovanje mehanizama za zaštitu djece žrtava nasilja i djece koja pokazuju nasilno ponašanje u pilot školama Tuzlanskog kantona

U prvoj fazi projektne realizacije pripremljeno je i provedeno istraživanje o problemu i pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu i općinama/štinama Travnik, Srebrenica i Bijeljina. U okviru istraživanja analitičari iz Udruženja Vesta i partnerskih organizacija anketirali su 1788 učenika i 50 pedagoga u 43 škole iz TK, po tri škole u Travniku i Bijeljini te dvije škole u Srebrenici. U cilju verifikacije i pojašnjenja podataka dobijenih organizovano je pet fokus grupa na području Tuzlanskog kantona u okviru kojih je intervjuisano 37 predstavnika roditelja, nastavnog osoblja i pedagoga. Stručna analiza prikupljenih podataka pokazala je da je problem nasilja među djecom prisutan i u porastu, da se ispoljava u vrlo grubim i djeci neprimjerenim oblicima, da ne postoje jedinstveni mehanizmi za njegovo sprječavanje i da je nepohodno sistemsko rješenje za prevenciju i suzbijanje ovog problema uz zajedničko djelovanje porodice, škole te svih institucija i organizacija iz zajednice. Rezultati istraživanja su publikovani i prezentirani u školama te svim interesnim grupama i široj javnosti.

U skladu sa sugestijama i prijedlozima prikupljenim tokom istraživanja sačinjen je nacrt Programa mjera za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama. Program je obuhvatio mjere koje je neophodno poduzeti na nivou nadležnog ministarstva, škole, razreda, nevladinog sektora te na individualnom nivou u cilju prevencije i suzbijanja problema nasilja među djecom. Nacrt Programa je upućen Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK a nakon toga usvojen je od strane Aktiva direktora osnovnih škola s područja TK. U toku su aktivnosti za njegovo integrisanje u Nastavni plan i program osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona.

Dio aktivnosti iz Programa mjera realiziran je u pet pilot škola na području TK koje su odabrane u skladu sa pokazateljima iz rezultata istraživanja i drugim relevantnim kriterijima. Pilot škole su: OŠ „Banovići", OŠ „Safvet beg Bašagić" iz Gradačca, Druga osnovna škola iz Živinica, OŠ „Špionica" i OŠ „Simin Han" iz Tuzle. Ove aktivnosti su obuhvatile formiranje mobilnih timova u školama sastavljenih od roditelja, učenika, nastavnika i školskih pedagoga koji su tokom pet trening modula osposobljeni za rad sa djecom na prevenciji i intervenciju u slučajevima nasilja među djecom. Tokom obuke školski mobilni timovi su definisali akcione planove za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u svojim školama koji su realizirani uz podršku škole i lokalne zajednice. U pilot školama su uspostavljeni mehanizmi za prijave nasilja među djecom (SOS mobilni telefoni, sandučići) koje članovi mobilnih timova redovno razmatraju i poduzimaju odgovarajuće mjere uz uključivanje i ostalih relevantnih subjekata. Preventivne aktivnosti se odvijaju kontinuirano i podrazumijevaju edukaciju djece kroz časove odjeljenske zajednice ali i predmetne nastave i vannastavnih aktivnosti.

Pilot škole u kojima su realizovane navedene aktivnosti su prve u BiH koje su organizovano pristupile prevenciji i suzbijanju nasilja među djecom i mogu poslužiti kao pozitivan primjer za sve ostale.  Nakon primjene u Tuzlanskom kantonu, elementi pozitivne prakse iz projekta se mogu primijeniti i na području cijele BiH. U tom pravcu Udruženje Vesta će u narednom periodu nastojati proširiti aktivnosti na što veći broj škola u Bosni i Hercegovini.