Konferencija: ''Uloga i učešće NVO-a u procesu donošenja odluka: Primjena Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa''

U prostorijama ACIPS-a 02. juna 2009. godine održana je konferencija na temu Uloga i učešće NVO-a u procesu donošenja odluka: Primjena Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa. Na konferenciji je učestvovao veliki broj osoba iz nevladinog i vladinog sektora, a svoje su istraživanje o temi Pravila prezentirale istraživačice ACIPS-a Selma Osmanagić-Agović i Zehra Kačapor.

Uz njih, u dva panela učestvovali su Dragan Golubović, viši pravni savjetnik ECNL-a (Evropski centar za neprofitno pravo), Aida Vežić, zamjenica direktorice u organizaciji ADI Sarajevo, Niko Grubešić, pomoćnik ministra pravde BiH te Milena Jurić, stručna savjetnica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Diskusiju je moderirao Slaviša Prorok iz CPCD-a.

Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa usvojena su na 128. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, septembra 2006. godine i predstavljaju okvir za konsultacije s javnošću i organizacijama civilnog društva, po kojima postupaju ministarstva i institucije prilikom izrade javnih propisa. Učešće građana, te OCD-a u postupku donošenja javnih politika sastavni je dio participativne demokratije, jer se na taj način zagovaraju i brane njihovi legitimni interesi. Kako je potvrdio Dragan Golubović, u našoj regiji samo BiH posjeduje ovako sveobuhvatan mehanizam učešća građana. Mada, kao što je bio i komentar više učesnika konferencije, te i samih istraživačica ACIPS-a, ono o čemu treba brinuti jeste to da postojeći mehanizam ne ostane samo „mrtvo slovo na papiru" te da se isti pravodobno i koristi u praksi. Ono što je također napomenuto jeste to da mora postojati transparentniji uvid u razloge zbog kojih određeni komentari jesu ili nisu usvojeni od strane nadležnih ministarstava.

Ministarstva donekle jesu upoznata sa Pravilima, ali ne ispunjavaju u potpunosti svoje obaveze. Najveći problemi su što još nije imenovan koordinator za konsultacije, ne postoji baza podataka OCD-a i relevantnih pojedinaca i sl. Kao primjer, od strane prisutnih učesnika iz Ministarstva komunikacija i prometa potvrđeno je da, dok zaposleni pravni stručnjaci jesu u toku sa zadacima koje nalažu Pravila, bilo bi od velike važnosti organizirati slične informativne treninge o procesu primjene Pravila unutar samih ministarstava za ostale službenike.Niko Grubešić iz Ministarstva pravde, potvrdio je kako nije lako promijeniti svijest u javnoj upravi, te kako je upravo tranzicija svijesti najteža tranzicija. Potreban je koncentrisan rad kako bi se izgradile vještine za vođenje efektnih konsultacija, te kako bi se svi relevantni komentari efektivno uvažili. Ministarstvo pravde je prvi državni organ koji se aktivno uključio u ovaj proces i aktivno počeo provoditi Pravila za konsultacije te je u saradnji sa NVO ADI Sarajevo napravljena baza podataka relevantnih organizacija civilnog društva voljnih da se uključe u konsultativne procese

Pored toga, većina nevladinih organizacija nije dovoljno upoznata sa procedurama pripreme i predlaganja pojedinih pravnih akata, pa i zbog tog aspekta proces javnih konsultacija još uvijek nije zaživio, iako su Pravila prisutna gotovo tri godine. Stoga je važno da se civilni sektor pokrene u smjeru većeg angažamana i uticaja na kreiranje politika i zakona na nivou BiH, te je općenito potrebno potencirati proaktivniji pristup OCD-a u praćenju rada ministarstava i davanju komentara na nacrte pravnih akata i uspostaviti monitoring provođenja Pravila za konsultacije kroz oživljavanje watch dog uloge organizacija civilnog društva.

Također je istaknuto kako je učestvovanje trenutno daleko kvalitetnije na lokalnim i entitetskim nivoima, nago na državnom nivou. Prezentacija slučaja dobre prakse o kojem je govorila g-đa. Milena Jurić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, fokusirala se upravo na jedan takav primjer učešća nevladinog sektora u provođenju zakonodavne procedure na nivou Federacije BiH

Na kraju, od posebne je važnosti da se sakupe znanja iz drugih zemalja u regionu i šire (starih kao i novih članica EU) o mjerama vlada za saradnju i konsultacije sa civilnim društvom, što bi doprinijelo daljem unaprijeđenju razumijevanja važnosti, dodatne vrijednosti i obostrane koristi za oba sektora, a prvenstveno ciljnih grupa, ukoliko bi se istinska saradnja u Bosni i Hercegovini ostvarila.

Zaključci koji su doneseni na Konferenciji:

• Nužno je pokrenuti sveobuhvatnu informativnu i zagovaračku kampanju radi informisanja i educiranja ministarstava i OCD-a o Pravilima za konsultacije;
• Nije bitno samo zadovoljiti formu nego i suštinu konsultativnog procesa, te stvarati prostor za istinski doprinos građana u kreiranju pravnih propisa od značajnog uticaja na javnost;
• Mora postojati transparentniji uvid u razloge zbog kojih određeni komentari jesu ili nisu usvojeni od strane nadležnih ministarstava;
• Od velike važnosti bi bilo organizirati informativne treninge o procesu primjene Pravila unutar samih ministarstava ne samo za pravne, već i za ostale službenike;
• Potreban je kontinuiran rad kako bi se izgradile vještine za vođenje efikasnih konsultacija, te kako bi se svi relevantni komentari efektivno uvažili;
• Budući da većina NVO nije dovoljno upoznata sa procedurama pripreme i predlaganja pojedinih pravnih akata, te da su one često zbunjene oko toga koja je njihova uloga u procesima konsultacija, obuke OCD-a o učestvovanju u procesu konsultacija, kao i o samom ciklusu kreiranja javnih politika se svakako trebaju češće organizirati;
• Potrebno je da se civilni sektor pokrene u smjeru većeg angažamana i uticaja na kreiranje politika i zakona na nivou BiH, te potencirati proaktivniji pristup OCD-a u praćenju rada ministarstava i davanju komentara na nacrte pravnih akata;
• Potrebno je uspostaviti kvalitetan monitoring provođenja Pravila za konsultacije;
• Od posebne je važnosti da se sakupe znanja iz EU i drugih zemalja u regionu i šire o mjerama koje vladine institucije poduzimaju kako bi se poboljšala saradnja i unaprijedio proces konsultacija sa civilnim društvom.