Europska komisija usvojila Višegodišnji indikativni plan finansijske pomoći za period 2009-2011

Europska komisija je usvojila strateške direktive za finansijsku pomoć EU Bosni i Hercegovini. Višegodišnji indikativni plan finansijske pomoći - MIPD za period 2009-2011, čiji je cilj podrška u tri ključne oblasti, prvenstveno politička reforma i izgradnja demokratskih institucija, ekonomska reforma i sposobnost BiH da preuzme obaveze koje nosi članstvo u Evropskoj uniji. Posebna komponenta Programa će finansirati prekograničnu saradnju.

Finansijska pomoć, obezbijeđena u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), predstavlja podršku Bosni i Hercegovini u Procesu stabilizacije i pridruživanja i pripremi zemlje za pristupanje EU. Ova pomoć odražava prioritete iz Evropskog partnerstva, procjene godišnjeg Izvještaja o napretku, te Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) sa EU.

Ukupan iznos finansijske pomoći Europske unije za BiH u periodu 2009-2011. u obliku grantova iz budžeta Zajednice, iznosi 303.2 miliona eura. Glavni dio ovog budžeta je namijenjen za aktivnosti unutar IPA komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (287.3 miliona eura). Manji dio će biti namijenjen IPA komponenti II - prekogranična saradnja (15.9 miliona eura.)

Da bi se osigurala maksimalna efikasnost finansijske pomoći Europske unije definicija glavnih područja djelovanja kao i vrsta aktivnosti koje će se finasirati su definisani u uskoj koordinaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama kao i drugim bilateralnim donatorima koji su aktivni u Bosni i Hercegovini.
Detaljnije, prva potkomponenta, koja se odnosi na politički razvoj, će se fokusirati na reformu javne uprave, uključujući podršku za carinske i porezne uprave, reformu pravosuđa i policijskih snaga. Naglasak će biti stavljen na izgradnju institucija. Ova potkomponenta će podržati lokalne napore u procesu ustavne reforme kao i podršku medijima i civilnom društvu kako bi doprinijeli demokratskoj stabilizaciji i socijalnom i ekonomskom razvoju zemlje. IPA će se takođe fokusirati na zaštitu kulturnog nasljeđa u kontekstu "Ljubljasnkog procesa".
Druga potkomponenta koja se odnosi na ekonomski razvoj, će se fokusirati na uspostavu regulatornih kapaciteta i poboljšanje preduzetničkog "know-how". Ovom potkomponentom će se podržati razvoj malih i srednjih preduzeća, ekonomski razvoj regija i poboljšanje trgovinskih politika. Reforma obrazovanja i razvoj državne strategije za naučno-istraživački rad će unaprijediti razvoj ekonomije i društva, a aktivne mjere tržišta rada će pomoći u smanjenju nezaposlenosti. Izvršiće se reforma sektora zdravstva kako bi se smanjio teret javnih finansija i obezbijedila adekvatna zdravstvena zaštita građanima.
Treća potkomponenta će finansirati aktivnosti kojima će se pomoći Bosni i Hercegovini da se lakše nosi sa usklađivanjem zakona sa zakonodavstvom Europske unije u oblastima: unutrašnje tržište, sektorske politike, pravosuđe, sloboda i sigurnost. Naglasak će se staviti na razvoj i primjenu strategija i politika kao i regulatornog okvira u skladu sa europskim standardima. IPA će podržati primjenu i provedbu sektorskih politika kao i pripremu za IPA komponente III, IV i V.
Komponentom II koja se odnosi na prekograničnu saradnju, IPA će podržati zajedničke projekte BiH i Hrvatske, Crne Gore i Srbije, projekte BiH i Evropske unije, i zajedničke projekte sa drugim zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Hrvatska, Crna Gora i Srbija), kao i pomoć za učešće BiH u zajedničkim projektima unutar Evropskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF), transnacionalnim programima "Jugoistočna Evropa" (SEE) i "Mediterranean" (MED).

Kako bi se ublažile posljedice finansijske i ekonomske krize, IPA će obezbijediti podršku za finansijski sektor, razvoj malih i srednjih preduzeća, otvaranje novih radnih mjesta, podršku za izgradnju institucija regulatora i supervizora finansijskog sektora, investicije u infrastrukturu, jačanje uloga ekonomskih i finansijskih regulatora i saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama.