Ovih dana je završena prva faza u okviru projekta “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH” koji provodi VESTA u saradnji sa dvije općine Gračanica i Tešanj i uz podršku UN WOMEN. Inicijativa je usmjerena na stvaranje institucionalnog okvira za podršku ženi na selu na lokalnom nivou, u skladu sa domaćom zakonskom regulativom, kao i preuzetim međunarodnim konvencijama i poveljama.

13.06.2013

Piše: Edina Nurikic, diskriminacija.ba

U Bosni i Hercegovini ne postoji propis koji na jedinstven način regulira ostvarivanje prava po osnovu trudnoće, poroda i njege djeteta, tvrde u Udruženju Vesta. Visine porodiljskih naknada razlikuju se od kantona do kantona, jer se zakonske stope za isplatu naknade, shodno kantonalnim propisima, kreću od 50 – 90 % od prosječne plaće.

11.06.2013

Vodeći stručnjaci za reformu dječije zaštite sastali su se u Evropskom parlamentu u Briselu (6. juna 2013.) kako bi pozvali Europsku uniju da zauvijek iskorijeni institucionalnu brigu za djecu u Europi. Širom Europe stotine hiljada djece odrasta u institucionalnom okruženju. Posljedice su poražavajuće za djecu, za njihove porodice i na kraju - za društvo u cjelini.

10.06.2013

''Da se što hitnije dogovore oko Instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD)''

Organizacije civilnog društva, članice inicijative Građani za Europu, od 2010. godine se intenzivno zalažu za efikasnije djelovanje vlasti Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza definisanih u procesu europskih integracija. Nakon intenzivnih konsultacija koje su Građani za Europu organizovali u proteklih nekoliko godina, a u kojima je sudjelovalo više stotina građana, ruralni razvoj i poljoprivreda, su se nametnuli kao jedni od značajnijih okosnica budućeg razvoja Bosne i Hercegovine.Tome ide u prilog i činjenica da preko 55 % bosanskohercegovačke populacije živi u ruralnim područjima koja čine preko 80 % njene ukupne teritorije.

07.06.2013

Publikacija koja ilustruje ulogu i značaj žene u sigurnosti

˝Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti˝ naziv je publikacije čije je predstavljanje upriličeno u ponedjeljak u Tuzli u organizaciji Atlanske inicijative iz Sarajeva i Udruženja Vesta iz Tuzle. Riječ je o vodiču koji je nastao u sklopu aktivnosti vezanih za program ˝Rod i sigurnost˝, a koje provodi Centar za sigurnost, razvoj i vladavinu zakona (DCAF) i Institut za inkluzivnu aktivnost.

03.06.2013

Uvodna izlaganja održala glavna i odgovorna urednica Vesta Radija Ivana Eraković

Radionica za političarke ''Kako osnažiti učešće žena u javnom i političkom životu''  održana je u Tuzli, u sklopu projekta ”Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini'' , koji od početka 2012. godine, na području cijele BiH, provodi Vijeće Evrope. Projekat ima za cilj da promoviše integraciju žena u javni i politički život zajednice, podigne svijest žena o tome kako izbor odgovornih predstavnika/ca može poboljšati uslove života u zajednici, te da omogući ženama da dobiju potrebna znanja o aspektima demokratskih izbora.

03.06.2013

Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH je razvijen u sklopu aktuelnog projekta pod nazivom 'Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH', koji sprovodi Udruženje Vesta Tuzla, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece iz Tuzle i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH

Vijeće Ministara BiH, na 51. Sjednici održanoj 28. maja 2013.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci u BiH, u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta i s ciljem zaštite djece od bilo kakve zloupotrebe. Etički kodeks istraživanja sa djecom i o djeci u BiH uređuje status djece i njihovih porodica kao učesnika različitih istraživanja – humanističkih, društvenih, edukacijskih, medicinskih i svih drugih istraživanja, koja na neposredan ili posredan način mogu uticati na njihov lični integritet.

30.05.2013