Počela kampanja za promociju inkluzivnog obrazovanja u BiH

Save The Children u saradnji sa Mrežom za promociju inkluzivnog obrazovanja „Inkluziv" počinje kampanju za promociju inkluzivnog obrazovanja u BiH. Udruženje Vesta kao članica mreže za promociju inkluzivnog obrazovanja ''Inkluziv'' u narednom periodu će se aktivno uključiti u u njene aktivnosti, a sve radi ostvarivanja interesa djeteta.

Opći cilj je osigirati da svako dijete u Bosni i Hercegovini ima pristup i uspješno završi besplatno i obavezno osnovno obrazovanje dobrog kvaliteta.

Pored toga, cilj je povećati razumijevanje pojma inkluzivnog obrazovanja i njegovih prednosti i koristi za svako dijete i razviti svijest javnosti o pravu SVAKOG djeteta na obrazovanje, osigurati potpuni obuhvat sve djece obaveznim besplatnim osnovnoškolskim obrazovanjem, te osigurati kreiranje inkluzivnih škola čije će politike, prakse i kultura odražavati opredjeljenost škole ka istinskoj inkluziji svakog djeteta.

Inkluzivno obrazovanje je proces koji omogućava svakom djetetu, uključujući i djecu iz marginaliziranih grupa, da efikasno uči i učestvuje u redovnom obrazovnom sistemu. Inkluzivno obrazovanje predstavlja izazov kulturi, politici i praksi isključivosti u obrazovanju. Ono otklanja prepreke učešću i učenju djece kroz priznavanje individualnih potreba i mogućnosti djece.