Bosna i Hercegovina potpisuje Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović potpisat će sutra u New Yorku Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol, nakon čega će ovaj dokument biti upućen u proceduru ratifikacije u nadležnim institucijama BiH, saopćeno je iz kabineta ministra Halilovića.
Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom je sveobuhvatan dokument koji sadrži civilina, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Bosna i Hercegovina je obavezna nakon potpisivanja i ratifikacije Konvencije i Protokola početi izradu programa provedbe ove konvencije, te izraditi i provoditi akcione planove za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Konvencija obavezuje zemlje članice da promijene zakone i zabrane diskiminirajuće običaje i prakse, što između ostalog uključuje zaštitu prava djece sa invaliditetom, jednak pristup obrazovanju, pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, ukidanje diskriminacije na tržištu rada, prava na adekvatan životni standard i socijalnu zaštitu, pravo na jednako učešće u javnom životu, pravo na učešće u sportskim i kulturnim aktivnostima.

Prema sadašnjem stanju zakonodavstva, BiH je obavezna, nakon potpisivanja i ratifikacije Konvencije i Protokola, izmijeniti i dopuniti zakone koji se odnose na zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, učešće u javnom i kulturnom životu i dostupnost svih javnih usluga i javnog saobraćaja osobama sa invaliditetom.